Etický kodex redakce Okraj

Úvod

Naše médium je založeno na zásadě nezávislosti, objektivity a etiky. Snažíme se poskytovat zásadní informace a podněty pro veřejnou diskuzi. Tento kodex slouží jako rámec pro naši práci a chování.

Prvořadým úkolem redakce je přinášet informace zpravodajského a publicistického charakteru. Čtenářům poskytuje informace důležité pro jejich všestrannou orientaci a svobodné utváření názorů. Hlavní důraz je kladen na regionální dění.

Čtenáři, posluchači a jejich zájmy jsou pro nás na prvním místě. Nesloužíme firmám, politikům ani lobbistům. Podporujeme zásady demokracie. Neposkytujeme prostor pro extrémistické názory.

Záleží nám na kultivaci jazyka. Slovní formulace se vyhýbají frázím, klišé nebo jiným formám zplošťování obsahu jazyka. Při sdělování informace nebudeme upřednostňovat dobově populární výrazy či obraty na úkor přesnosti nebo věcnosti obsahu informace. 

Za chyby a stížnosti odpovídá kolektivní orgán zakládajících členů spolku JKS Média, z.s. V případě, že se jakýkoliv člen dozví o jakýchkoliv stížnostech, nesrovnalostech či jiných problémech, neprodleně informuje ostatní zakládající členy. Právní odpovědnost nese kolektivní orgán, tedy tříčlenné zakládající těleso.

1. Nezávislost

Naše médium je plně nezávislé na politických, ekonomických a jiných vnějších vlivech. Nepřijímáme financování, dary ani služby, které by mohly ohrozit naši redakční svobodu a nezávislost - zejména podpora politických stran, korporací je zakázána. Pracovníci redakce nemohou ani dodatečně přijmout dar nebo jiný ekonomický prospěch od třetí osoby za zveřejnění, případně nezveřejnění článku, informace nebo její části. 

Členové redakce se musí vyvarovat vlastních osobních názorů a zajistit, aby jejich pohled na události neovlivňoval obsah. Každý člen redakce je povinen oznámit možný střet zájmů, ať už v rovině osobní/rodinné, politické nebo v rovině profesní. V takovém případě se musíme práce vztahující se k možnému střetu zájmu zřeknout. 

Vyhýbáme se vytrhávání informací z kontextu a prezentovat všechny strany příběhu. Redakce Okraj a její členové nevyvíjí obsah pod tlakem politických nebo ekonomických subjektů. 

Redakce je svobodná ve výběru témat a způsobu prezentace informací s ohledem na přesný popis skutečnosti. 

2. Objektivita

Snažíme se poskytovat informace objektivně a nestranně. Zaměřujeme se na faktickou přesnost a vyhýbáme se předsudkům a zkreslování reality. Při prezentaci informací, které jsou otevřené různým interpretacím, zajistíme rovnováhu a umožníme přítomnost různých názorů a perspektiv. 

Popisované události prezentujeme bez zveličování. Naše zpravodajství a publicistika usiluje o co nejpřesnější obraz reality s důrazem na vyváženost. 

Pracovníci redakce nesmí selektivně vybírat data, aby podporovala jeden úhel pohledu. Výběr témat je založen na relevanci a veřejném zájmu, nikoliv na osobních názorech redakce. 

Speciální důraz redakce klade na tvorbu titulků, které musí co nejvěrněji odrážet obsah článků. Formulovány musí být tak, aby nevytvářely dojem neexistujících skandálů nebo zavádějící prezentaci skutečností. 

3. Pravdivost

Zavazujeme se k šíření pravdivých informací. Zvláště u citlivých témat nebo kontroverzních událostí se vynakládá maximální úsilí pro získání spolehlivých informací.

Nepublikujeme záměrně nepravdivé nebo zavádějící informace. Ověřování informací je nedílnou součástí naší redakční praxe. Každá zveřejněná zpráva musí být ověřena alespoň ze dvou důvěryhodných a na sobě vzájemně nezávislých zdrojů. Pouze zprávy, které jsou publikovány veřejnými institucemi, úřady a zpravodajskými agenturami mohou být jednozdrojové. Pokud je v naléhavých případech pro nemožnost ověřit informaci u druhého zdroje a s ohledem na váhu veřejného zájmu, k němuž se zpráva vztahuje, výjimečně nezbytné zveřejnit informaci pocházející pouze z jednoho zdroje, musí na to být čtenář upozorněn.

Nepoužíváme citace nebo informace tak, aby byly vytrženy z kontextu nebo zkresleny tak, aby podporovaly určitý narativ. Citace jsou prezentovány bez zkreslení významu a v kontextu.

Zamlčení důležité informace nebo potlačení jejího podstatného aspektu bude vždy hrubým porušením kodexu redakce a bude mít pracovněprávní důsledky. 

4. Respekt k lidské důstojnosti

Nestrpíme žádnou formu diskriminace, nenávisti nebo útoků na lidskou důstojnost. Zajímáme se o různorodost a respektujeme různé kultury, etnické skupiny, náboženství, genderové identity a sexuální orientace. Naše práce je založená na principu inkluzivity a reprezentativnosti.

Zabraňujeme diskriminaci a stereotypizaci v prezentaci informací. Zohledňujeme různé perspektivy a snažíme se vyhnout jednostrannému zacházení s některými skupinami či jednotlivci.

Neposkytujeme platformu pro obsah, který šíří nenávist nebo diskriminuje na základě rasového, etnického, náboženského, genderového nebo jiného identifikačního rysu. Nepodněcujeme k násilí nebo šíření nenávistných názorů. Naše médium se zavazuje k podpoře bezpečné a civilizované veřejné diskuse.

Používáme jazyk, který respektuje lidskou důstojnost. Vyvarujeme se ponižujícímu nebo urážlivému jazyku a chování.

V případě citlivých témat, jako jsou tragédie, neštěstí nebo konflikty, jsme opatrní ohledně způsobu, jakým prezentujeme informace, abychom minimalizovali potenciální zranění nebo nedorozumění.

V rámci provozu redakce nebude nikdo diskriminován, a to zejména z důvodů pohlaví, rasy, sexuální orientace, národnosti, etnické příslušnosti, náboženství nebo příslušnosti k určité sociální skupině. 

Redakce Okraj věnuje zvláštní péči rovnoprávnosti uplatnění mužů a žen, a to jak v provozu redakce, tak při pokrývání společenských témat. 

5. Ochrana zdrojů

Chráníme své zdroje informací a dodržujeme etické normy při získávání a publikování citlivých informací. Zachováváme důvěrnost tam, kde je to nezbytné. V případě, že informace nejsou přímo zveřejnitelné kvůli ochraně zdrojů, poskytneme čtenářům informace o způsobu, jakým byly získány a ověřeny.

Anonymitu je možné ve výjimečných situacích poskytnout zdrojům, které dodaly materiály a podklady k článku, který sleduje veřejný zájem. Výjimečnou situací se rozumí odůvodněné obavy o bezpečnost, obživu nebo uchování důstojnosti zdroje či jemu blízkých osob. Pokud redakce k takovému rozhodnutí o zachování anonymity dojde, je zavázána dostát svému závazku a zdroj neprozradit. Redakce Okraj neprozradí ani nevydá listiny nebo jiné podklady, na jejichž základě by bylo možné zdroj identifikovat. 

Při čerpání informací a dat z veřejně dostupných zdrojů, případně u věcí, které neohrožují zdraví či majetek osob, je zdroj uveden a patřičně ocitován. Žádný člen redakce Okraj si nesmí přivlastňovat zjištění jiné osoby nebo instituce. 

6. Transparentnost

Jsme transparentní ohledně našich redakčních postupů, včetně způsobu výběru témat a rozhodování o obsahu a financování. Informace o sponzorství nebo jiných finančních vlivech, které by mohly ovlivnit nezávislost, jsou veřejně dostupné.

Pracovníci redakce Okraj vystupují při své práci naprosto otevřeně a tak, aby bylo patrné, že se podílí na pořizování informací, zvukových a obrazových materiálů pro účely zveřejnění. Redaktoři neskrývají své jméno a příjmení, profesní totožnost ani příslušnost k redakci Okraj. Redakce dbá na to, aby nedošlo k neoprávněnému zásahu do práv jiných osob. 

Udržujeme otevřenou komunikaci s našimi čtenáři prostřednictvím nástrojů, jako jsou redakční články, sociální média a zpětná vazba od čtenářů. Aktivně nasloucháme jejich připomínkám a reakcím.

Spolupráce pracovníků redakce Okraj s jinými médii podléhá předchozímu písemnému souhlasu dvou ze tří zakládajících členů spolku JKS Média, z. s., jakožto zřizovatele redakce Okraj. Souhlas může být udělen za předpokladu, že tato činnost nenaruší povinnosti a závazky, které pracovníkům redakce Okraj vyplývají ze zaměstnání v redakci Okraj. 

7. Korekce a odpovědnost

Odpovědnost za chyby nesou zakládající členové spolku JKS Média, z. s., který zřizuje redakci Okraj. Chyby a nepřesnosti opravujeme co nejdříve a v souladu s profesionálními standardy žurnalistiky. Jsme zodpovědní za naše jednání a za dopady naší práce.

Redakce Okraj i bez předchozího upozornění opraví podstatné chyby nebo nepřesnosti, kterých se dopustila. Musí tak činit neprodleně, jakmile je zjistí. Jakékoliv opravy či aktualizace článků jsou popsány na konci článku. 

U každého článku je uvedeno jméno redaktora a editora, kteří společně text vytvořili. Stejné pravidlo platí i pro jiné formáty jako jsou např. podcasty. 

Redakce nepřistoupí na dodatečné podmínky nebo nátlak vztahující se k materiálu, který byl pořízen v souladu s Kodexem. V odůvodněných případech je možné akceptovat ještě před pořízením záznamu dohodu o autorizaci. Ta však může spočívat pouze v právu respondenta získat před zveřejněním záznam nebo přepis v článku použitých částí rozhovoru. Případné námitky respondenta opírající se o tvrzené zkreslení jeho vyjádření posoudí panel zakládajících členů spolku JKS Média, z. s., jakožto zřizovatel redakce Okraj. Redakce zásadně nepřistoupí na dohodu, kterou by se respondentovi dostalo výsady souhlasit s použitím svého vyjádření až v závislosti na vyznění celého článku.

Redakce nezajistí výhodu jednomu nebo více respondentům na úkor ostatních. Respondent musí být v kritických článcích podrobně seznámem s podstatou reportáže a se všemi podstatnými výtkami, které byly proti němu jinými respondenty vzneseny nebo uvedeny na základě faktů. Respondent musí dostat možnost se ke všem podstatným výtkám vyjádřit. 

8. Presumpce neviny 

Redakce Okraj dbá na zásadu presumpce neviny. Z toho vyplývá, že až do pravomocného výroku o vině se na člověka hledí jako na nevinného a nelze mu přičítat spáchání trestného činu nebo přestupku. Zásada presumpce neviny na prvním místě zavazuje státní orgány a nelze ji vykládat tak, že zabraňuje informovat o podezření z kriminálního jednání konkrétního člověka, případně publikovat svědectví osob a informace o postupu státních orgánů v rámci trestního nebo přestupkového řízení. Redakce Okraj má však vždy povinnost zdržet se výroků, jimiž by bylo na podezřelého (obviněného) pohlíženo, jako by již byl pravomocně odsouzen.

V rámci informování o trestné činnosti nebo přestupcích se redakce zdrží identifikace příbuzných podezřelého nebo odsouzeného, ledaže by svoji totožnost před veřejností neskrývali nebo se svým jednáním podíleli na závadné činnosti, měli z ní prospěch, případně by mohli vyvíjet tlak na průběh řízení. Pokud bude příbuzným podezřelého veřejně činná osoba (politik, veřejný činitel), může redakce rozhodnout o identifikaci v publikovaném článku, pokud by trestní či přestupkové řízení mohlo mít význam pro posouzení jednání takové osoby. 

9. Čtenář jako partner a respekt k soukromí

Čtenář je náš rovnocenný partner. Redakce s ním vždy jedná s taktem a v souladu s obecně uznávanými pravidly lidské slušnosti. Žádný člen redakce se nikdy nesmí uchýlit k ponižování důstojnosti člověka, urážet, nebo neodůvodněně vyvolávat pocity úzkosti či strachu.

Redakce Okraj se zabývá každým vážně míněným diváckým podnětem či stížností, je-li to možné, zašle čtenáři odpověď bez zbytečného odkladu. 

Redakce plně respektuje soukromí občanů. Pokud by ale původně soukromé počínaní mělo nebo mohlo mít vliv na věci veřejného zájmu, může po zvážení všech okolností o takovém jednání informovat. 

Novináři redakce Okraj se zdrží pořizování fotografií, video nebo audio záznamu pořízených tzv. na prahu domu, bytu nebo kanceláře, dřív než k takovému natáčení získá souhlas osoby, které udělení takového svolení náleží, ledaže veřejný zájem převáží nad ochranou soukromí konkrétních osob a existuje důvodný předpoklad, že jinak určité vyjádření nebude možné pořídit. 

Podobně se postupuje při rozhodování o pořizování a zveřejňování nahrávek telefonických rozhovorů do okamžiku, než se respondent dozví identitu redaktora a důvod, proč se na něj obrací. 

Ve výjimečných případech, kdy nelze informace získat nebo ověřit jinak a jedná se o věc veřejného zájmu, může redakce přistoupit k tzv. testu reality. Ten bude spočívat v uvedení smyšlených údajů nebo předstírání neexistujícího postavení za podmínky, že tímto jednáním nedojde k porušení právních povinností ani k újmě na právech třetích osob. Když nastane chvíle, kdy už nedojde k ohrožení výsledku testu, musí redakce uvést veškeré skutečnosti na pravou míru. Využití testu realitu musí být odhlasováno panelem základajících členů spolku JKS Média, z. s., jakožto zřizovatele redakce Okraj.

10. Skrytá kamera nebo mikrofon

Redakce Okraj může natáčet nebo nahrávat bez vědomí snímaných osob pouze za níže uvedených podmínek. 

Natáčení na skrytou kameru nebo mikrofon je dovoleno pouze v případech, kdy zpracování tématu týkajícího se veřejného zájmu závisí na vyjádření, které při vynaložení veškerého úsilí nelze získat jinak a jestliže je takový materiál doopravdy nezbytný pro zpracování tématu. Při použití skrytých záznamových zařízení je obzvlášť nutné dbát na ochranu soukromí. Využít se dají pouze pasáže, které se přímo týkají tématu. Redakce zabezpečí, aby nedošlo k publikaci jiných pasáží nebo celého hrubého materiálu. 

Za natáčení na skrytou kameru nebo mikrofon se považuje také situacie, kdy osoba vidí záznamové zařízení, ale důvodně se domnívá, že není uvedeno do provozu. 

Na použití skrytého záznamového zařízení musí být čtenář vždy upozorněn.

Použití skryté kamery nebo mikrofonu musí povolit dva ze tří zákládajících členů spolku JKS Média, z. s., jakožto zřizovatele redakce Okraj.

11. Chování pracovníků redakce na sociálních sítích 

Chování novinářů na sociálních sítích hraje klíčovou roli v udržování důvěryhodnosti redakce a respektu k naší profesní etice. Novináři by si měli být vědomi svého vlivu na veřejný diskurz a dbát na to, aby jejich chování na sociálních médiích bylo v souladu s profesionálními normami. 

Respektujeme právo pracovníků redakce na svůj vlastní názor, přesto měli by být obezřetní při sdílení osobních postojů, zejména pokud by tyto postoje mohly být vnímány jako narušení nezávislosti nebo objektivity redakce. Jejich příspěvky by měly respektovat zásady vyváženosti, zdvořilosti a profesionalismu, a to i v případě osobních názorů. 

Při sdílení informací by měli novináři dbát na jejich přesnost a kontext. Nesprávné nebo zavádějící informace mohou poškodit důvěryhodnost nejen jednotlivého novináře, ale i celé redakce.

Důkladná reflexe našeho chování na sociálních médiích je klíčová pro udržení důvěryhodného image a zachování respektu k našemu novinářskému poslání. V případě komentářů nebo zpětné vazby od čtenářů by měli novináři zachovat profesionální přístup. Diskuze by měla být konstruktivní a neagresivní.

12. Umělá inteligence 

Nástroje umělé inteligence jsou používány pro specifické úkony s cílem zvýšit produktivitu - typicky pro přepis zvukových záznamů, kontrolu kódů nebo jako asistence při analýze dat. Redakce vytváří původní obsah a za tento obsah vždy ručí novinář-člověk. 

Ilustrace vytvořené umělou inteligencí a jejími generativními systémy jsou vždy publikovány s uvedením zdroje a tzv. promptu. Redakce se cíleně vyhýbá generování obrazového obsahu, který by mohl vytvářet dojem autentičnosti. 

Závěr

Tento kodex není statický a může být aktualizován podle vývoje médií a společnosti jako celku. Věříme, že dodržování těchto zásad přispěje k vytvoření důvěryhodného a respektovaného nezávislého média.

Porušení kodexu pracovníkem redakce bude mít vždy pracovněprávní důsledky.